home
algemene informatie
tarieven
links
contacteer me
articulatiestoornissen | taal(ontwikkelings)stoornissen | leerstoornissen stemstoornissen | neurologische taalstoornissen | slikstoornissen

Aanmelding
Een aanmelding kan door verschillende personen of instanties gebeuren. Zo kunnen ouders of cliënten zelf contact opnemen met de logopedist of kan een leerkracht of zorgleerkracht, het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding), een huisarts, een neuroloog, een orthodontist,… aanraden om een logopedist te contacteren. Doorgaans gebeurt dit aan de hand van een telefoontje. Hierbij wordt dan een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek en een onderzoek.

Onderzoek
Het onderzoek start steeds met een anamnese waarin de logopedist zeer gericht vragen stelt om zo de aanmeldingsklacht nauwkeurig te analyseren. Afhankelijk van deze klacht zal de logopedist een aantal testen afnemen. Dit is niet alleen belangrijk om de ernst van de problematiek te bepalen, maar ook om terugbetaling te verkrijgen bij het ziekenfonds.
Tip: Voor het onderzoek neemt u best een klevertje van het ziekenfonds mee.

Behandeling
Na een uitgebreid onderzoek van de problematiek zal de logopedist een behandelplan opstellen. Hierbij wordt zowel de inhoud als de frequentie van de behandeling bepaald. Een behandeling kan 30 minuten of 60 minuten duren, afhankelijk van de aandoening, de leeftijd en vermogen tot concentratie. De samenwerking met ouders, (zorg)leerkrachten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, artsen,… is absoluut noodzakelijk.

Articulatiestoornissen
Kinderen leren spreken met vallen en opstaan. Het is dus normaal dat er op een bepaalde leeftijd nog spraakstoornissen voorkomen. Rond de leeftijd van 5 jaar moeten kinderen alle spraakklanken verworven hebben. Wanneer een kind niet in staat is om de spraakklanken uit zijn moedertaal (correct) uit te spreken, spreken we van een articulatiestoornis. Het is best mogelijk dat er meerdere klanken niet of niet correct uitgesproken kunnen worden. Dan spreken we van een meervoudige articulatiestoornis.

Articulatiestoornissen kunnen voorkomen met afwijkende mondgewoonten zoals duimzuigen, open mondgedrag, tongpersen (hierbij wordt de tong tegen of voorbij de tanden gedrukt tijdens het slikken). Deze foutieve mondgewoonten kunnen articulatiestoornissen in de hand werken en dienen dus behandeld te worden. Ook voor de start van een orthodontische behandeling moeten deze problemen verholpen worden.

Taal(ontwikkelings)stoornis
Onder taalontwikkelingsstoornissen vallen al die stoornissen in de opbouw van de taal. Kinderen kunnen problemen hebben met het produceren, maar ook met het begrijpen van taal. We spreken van een taalontwikkelingsstoornis wanneer de taal zich anders of langzamer ontwikkelt in vergelijking met die van kinderen van dezelfde leeftijd.
Om te kunnen spreken van een taalontwikkelingsstoornis  moet een gehoorprobleem en/of verlaagde intelligentie uitgesloten worden. Een gehoor- en intelligentieonderzoek zullen aan de logopedische behandeling voorafgaan.
Het is van groot belang vroegtijdig te kunnen starten met de behandeling van deze stoornis. Kinderen worden vaak niet goed begrepen door de omgeving waardoor ze moeilijk gedrag kunnen vertonen. Dit kan zich uiten in driftbuien of opstandigheid, maar eveneens in een teruggetrokken houding. Wanneer taalontwikkelingsproblemen niet aangepakt worden, kan dit ook een negatieve invloed hebben op het leren op school.
We spreken van aan taalstoornis wanneer kinderen of volwassenen plots problemen ondervinden met taal. Zij hebben voordien een normale taalontwikkeling doorlopen.  Hier ligt doorgaans een hersenletsel aan de basis. Dit kan bijvoorbeeld na een CVA (herseninfarct), hersenbloeding of tumor. We spreken dan van een (kinder)afasie.

Leerstoornissen
Wanneer leerlingen moeilijkheden hebben om leerstof onder de knie te krijgen, spreken we niet onmiddellijk van een leerstoornissen. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om bepaalde leerstofonderdelen op te nemen. Wanneer deze leerlingen extra ondersteund worden, zullen zij ook snel vorderingen maken.
Deze leerlingen hebben leerproblemen. Wanneer leerlingen met een leerachterstand, ondanks extra ondersteuning, toch hardnekkige problemen blijven ondervinden, spreken we van een leerstoornis. De meest bekende leerstoornissen zijn:

 • Dyslexie (lezen): stoornis bij de omzetting van geschreven taal naar gesproken taal
 • Dysorthografie (foutloos schrijven): stoornis bij de omzetting van gesproken taal naar geschreven taal
 • Dyscalculie (rekenen): stoornis binnen rekenvaardigheden

Aangezien elk kind anders is, kunnen leerlingen met een gelijkaardige problematiek toch een verschillende aanpak vragen. Belangrijk is de zwakke en de sterke kanten van het kind in kader te brengen om aan de hand van deze analyse een behandelplan op te stellen. Belangrijk binnen de behandeling van een leerstoornis is de samenwerking met de ouders, de leerkracht, zorgleerkracht, het CLB,…
Regelmatig overleg is noodzakelijk.  Dit kan via een schoolbezoek, telefonisch contact, mail,… Zo kan de logopedische behandeling de schoolleerstof optimaal ondersteunen.

Stemstoornissen
Stemstoornissen zijn vaak een gevolg van foutief stemgebruik en stemmisbruik. Roepen, luid spreken, te snel spreken en de stem veelvuldig vervormen (vb. imitatie van stemmetjes), zijn voorbeelden van stemmisbruik. Stemmisbruik kan lijden tot stembandknobbeltjes. Deze knobbeltjes zorgen ervoor dat de stembanden niet goed sluiten met een hese, vaak zwakke stem tot gevolg. Het is van groot belang de stemproblemen tijdig aan te pakken. De logopedist zal het stemmisbruik en verkeerd stemgebruik afleren en het juiste stemgedrag aanleren.

Neurologische spraakstoornissen
Neurologische communicatiestoornissen worden veroorzaakt door hersenbeschadiging. Zo kunnen een CVA, een tumor of trauma problemen met spraak en taal veroorzaken. Ook verschillende progressieve ziektebeelden als Parkinson, multiple sclerose (MS),. kunnen spraak- en taalproblemen met zich meebrengen. Wanneer iemand problemen heeft met het vormen van de spraakklanken, spreken we van een dysartrie. De persoon weet perfect wat hij wil zeggen, maar kan dit niet doordat de werking van één of meerdere spieren in het aangezicht verstoord is. Wanneer iemand problemen heeft met taal, dit kan zowel de productie als het begrijpen van taal zijn, spreken we van een afasie. Sommige mensen kunnen alles perfect begrijpen, maar kunnen de juiste woorden niet meer vinden om te antwoorden. Het is ook mogelijk dat mensen woorden gaan vormen die niet bestaan of moeilijk correcte zinnen kunnen vormen. De ernst van deze neurologische spraakstoornissen zijn afhankelijk van de plaats en de grootte van de hersenbeschadiging. Vanzelfsprekend geeft dit vaak grote communicatieproblemen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk na een hersenletsel te beginnen met de therapie omdat het meeste herstel kort na het letsel optreedt. Soms is de taal zo ernstig aangetast dat er (tijdelijk) een communicatie hulpmiddel moet worden gezocht.

Slikstoornissen
Als je weet dat het slikken een complex gebeuren is waar o.a. 26 paar spieren bij betrokken zijn, dan zal het je niet verwonderen dat er heel wat kan fout lopen in dit proces. De oorzaken van slikproblemen kunnen divers zijn. Zo kan een hersenletsel (CVA, hersentumor- of bloeding) aan de basis liggen, maar kunnen eveneens structuren in de mond- en/of keelholte aangetast zijn waardoor slikken erg moeizaam verloopt (Vb. bij een oncologische problematiek). Het normale verouderingsproces kan ook slikproblemen met zich meebrengen.
Opvallende klachten die kunnen wijzen op een slikstoornis zijn:

 • veel hoesten tijdens de maaltijd
 • speekselvloed
 • verlies van voeding uit de mond of via de neus
 • slecht ruikende adem
 • veelvuldig moeten slikken om een hap weg te krijgen
 • veelvuldig verslikken
 • opvallend gewichtverlies of dehydratatie
 • de indruk een brok in de keel te hebben tijdens of na de maaltijd
 • pijn bij het slikken
 • longontsteking
Het behandelen van een slikstoornis omvat verschillende aspecten. Zo kan de samenstelling van de voeding aangepast worden, maar ook de grootte van de hap en de houding tijdens het eten. Het is van groot belang dat er overleg gebeurt tussen verschillende disciplines om een efficiënt behandelplan op te stellen.
september 2012:
Opstart website

oktober 2012:
Uitbreiding van de praktijk
met collega Sanne Devijver


7 januari 2013:
Opening van de praktijk in Winksele